Regulamin

Regulamin serwisu ychf.org

PREAMBUŁA
 
Serwis ychf.org powstał i jest prowadzony przez Fundację You Can Help („Fundacja”), i stanowi kanał komunikacji pomiędzy osobami potrzebującymi pomocy, a ludźmi dobrej woli, którzy za pośrednictwem serwisu Fundacji chcieliby wspomóc finansowo osoby potrzebujące. Serwis umożliwia zgłoszenie zbiórki na określony cel, która po weryfikacji ze strony Fundacji jest w nim publikowana, a także dokonywanie wpłat w ramach zbiórek organizowanych w serwisie.  
 
§1
Definicje
 
 1. Użyte w niniejszym regulaminie zwroty oznaczają:

 1. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin;

 2. Serwis - oznacza serwis internetowy Fundacji, znajdujący się pod adresem http://ychf.org;

 3. Fundacja - oznacza Fundację You Can Help z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 222 m. 8A w Łodzi (90-369), wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000581769, NIP 725-210-22-41, REGON 362801455, która jest właścicielem i administratorem serwisu http://ychf.org, a także prowadzi wszelkie rozliczenia, przyjmuje darowizny, dokonuje wpłat, tworzy, weryfikuje i umieszcza Zbiórki w Serwisie.

 4. Potrzebujący - osoba fizyczna, która ze względu na stan zdrowia, niepełnosprawność, bądź inne właściwości osobiste wymaga pomocy i jest beneficjentem Zbiórek organizowanych w Serwisie.

 5. Użytkownik - każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w jakikolwiek sposób korzysta z usług świadczonych w Serwisie przez Fundację - jako Zarejestrowany Użytkownik, lub Pomagacz.

 6. Zarejestrowany Użytkownik - Użytkownik zarejestrowany w Serwisie i posiadający swój Profil;

 7. Pomagacz - Użytkownik będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która nie posiada osobowości prawnej, dokonujące wpłat na zbiórki zarejestrowane w Serwisie; Pomagacz nie musi być Zarejestrowanym Użytkownikiem.

 8. Zbiórka - zgłoszona do administratora Serwisu, zweryfikowana i opublikowana w Serwisie akcja polegająca na zainteresowaniu Pomagaczy przekazaniem darowizny na cel określony przez Zarejestrowanego Użytkownika, zgłaszającego i rejestrującego daną zbiórkę.

 9. Profil - indywidualne konto Użytkownika, pozwalające na zakładanie oraz edytowanie Zbiórek.

 10. Serwis Płatności - serwis pośrednictwa finansowego prowadzony przez usługodawcę działającego pod firmą PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, pod numerem 0000274399, NIP 7792308495, REGON 300523444, kapitał zakładowy 4.000.000,00 PLN;

 11. Statut - statut fundacji Fundację You Can Help z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 222 m. 8A w Łodzi (90-369)

 
§2
Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Fundację został sporządzony w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa. Zakresem regulacji objęte są przede wszystkim:

 • zasady i warunki korzystania oraz funkcjonowania serwisu ychf.org

 • prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników serwisu ychf.org

 • prawa i obowiązki Fundacji będącej podmiotem prowadzącym serwis ychf.org

 1. Fundacja informuje, że każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzedniej akceptacji wszystkich jego postanowień.

 2. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację i zobowiązanie do przestrzegania zasad Regulaminu.

 3. Serwis stanowi wyłączną własność Fundacji.

 4. Fundacja udostępnia Użytkownikom adres email: kontakt@ychf.pl przeznaczony do kontaktów z nią, na który Użytkownicy mogą kierować do Fundacji wszelkie zapytania, sugestie, uwagi i informacje.

 5. Ilekroć w treści Regulaminu mowa jest o powiadomieniu, zawiadomieniu lub jakiejkolwiek innej formie kontaktu z Fundacją, oznacza to wysłanie wiadomości email na adres, o którym mowa w ustępie poprzedzającym.

 6. Rejestracja oraz korzystanie z usług świadczonych w ramach Serwisu jest dobrowolne i bezpłatne, z zastrzeżeniem §7.3 Regulaminu.

 7. Logo i nazwa Serwisu są prawnie chronione i stanowią własność Fundacji; jakiekolwiek wykorzystywanie logo lub nazwy Serwisu bez zgody Fundacji, poza przypadkami dozwolonymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, jest zabronione.

 8. Autorskie prawa majątkowe do graficznych elementów Serwisu i innych treści w nim umieszczonych przez Fundację, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2006, Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), a także do wyglądu Serwisu jako całości, przysługują wyłącznie Fundacji, jakiekolwiek kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie i dokonywanie opracowań elementów Serwisu, a także jego wyglądu jako całości, stanowiących utwór w rozumieniu ww. ustawy, bez wyraźnej pisemnej zgody Fundacji, stanowi naruszenie jej majątkowych praw autorskich.

§3
Warunki techniczne świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu
 
 1. W celu prawidłowego korzystania przez Użytkowników z usług dostępnych w Serwisie, w tym w celu skutecznego zarejestrowania i zalogowania się, niezbędne jest łącznie:

 1. połączenie z siecią Internet;

 2. posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;

 3. korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies;

 4. w przypadku Użytkowników dokonujących rejestracji w Serwisie - dodatkowo - posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (email)

 1. Zabronione jest umieszczanie w Serwisie jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób. W przypadku powzięcia wiedzy o umieszczeniu w Serwisie treści o charakterze bezprawnym Fundacja niezwłocznie zablokuje dostęp do tych treści. Każdy Użytkownik, który powziął wiedzę o umieszczeniu w Serwisie materiałów o bezprawnym charakterze jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Fundację.

 
§4
Rejestracja Użytkownika
 
 1. W celu zgłoszenia i założenia Zbiórki niezbędna jest rejestracja Użytkownika w Serwisie.

 2. Użytkownik, który ubiega się o rejestrację w Serwisie wypełnia formularz rejestracyjny dostępny w Serwisie. Użytkownik zobowiązany jest do podania następujących danych:

 • imię i nazwisko;

 • adres;

 • telefon;

 • adres e-mail;

 • opis celu Zbiórki, którą Użytkownik zamierza zgłosić (rejestracja Profilu nie jest jednoznaczna ze zgłoszeniem Zbiórki, a podane tu dane mają wyłącznie umożliwić wstępną weryfikację Użytkownika).

 1. Po weryfikacji adresu e-mail, Użytkownik otrzymuje indywidualne hasło, które wraz z adresem e-mail Użytkownika podanym w formularzu zgłoszeniowym zapewniają pełny dostęp do Profilu Użytkownika, za pośrednictwem którego Użytkownik może edytować swoje dane oraz dane założonej Zbiórki;

 2. Fundacja zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji Użytkownika bez podania przyczyn.

 3. Założenie Profilu Użytkownika jest równoznaczne z zawarciem przez Fundację z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług na zasadach określonych w Regulaminie.

 4. Zarejestrowany Użytkownik zobowiązany jest do informowania Fundacji o wszelkich zmianach danych zamieszczonych w formularzu rejestracyjnym, w tym w szczególności danych adresowych, niezwłocznie po zaistnieniu tych zmian, jednak nie później niż w terminie 7 dni.

 
§5
Zgłoszenie Zbiórki
 
 1. Po udanej rejestracji, wstępnej weryfikacji Użytkownika przez Fundację (stosownie do §4.2) i zalogowaniu się na swój Profil Zarejestrowany Użytkownik może zgłosić Zbiórkę, opisując dokładnie sytuację Potrzebującego, cel Zbiórki, czas rozpoczęcia i zakończenia Zbiórki, kwotę Zbiórki, oraz inne materiały dotyczące Potrzebującego, w szczególności zdjęcia i filmy.

 2. Fundacja zastrzega, że jeżeli Zarejestrowany Użytkownik nie jest Potrzebującym, lub opiekunem prawnym Potrzebującego do rejestracji Zbiórki dodatkowo wymagana będzie weryfikacja uprawnień Zarejestrowanego Użytkownika do założenia danej Zbiórki, a w szczególności jego uprawnienia do zamieszczenia w Serwisie informacji o Potrzebującym (w szczególności informacji i materiałów o których mowa w §5.2 Regulaminu) i pisemnej zgody Potrzebującego, lub jego opiekuna prawnego na założenie Zbiórki. Fundacja zastrzega sobie prawo do odmowy założenia Zbiórki w wypadku niewykazania takiego upoważnienia i zgód przez Zarejestrowanego Użytkownika, bez wskazania szczegółowych przyczyn.

 3. Przed opublikowaniem Zbiórki w Serwisie Fundacja poddaje weryfikacji dane i cel Zbiórki, a w szczególności prawdziwość informacji dotyczących sytuacji Potrzebującego. W celu weryfikacji Zbiórki, Użytkownik zgłaszający jest zobowiązany do dostarczenia następujących dokumentów:

  a) zaświadczenia lekarskiego potwierdzające chorobę i koszty leczenia Potrzebującego;

  b) kserokopii kart informacyjnych ze szpitali (z ostatniego okresu) dotyczących leczenia Potrzebującego;

  c) kserokopii orzeczenia o niepełnosprawności Potrzebującego;

  d) dokumentów finansowych tj.: zaświadczenia o zarobkach/pobieranej rencie/ emeryturze/alimentach/decyzje o zasiłkach chorobowych i zasiłkach społecznych lub zaświadczenie o statusie osoby bezrobotnej/zaświadczenie o niepobieraniu zasiłków dotyczących Potrzebującego oraz osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym;

  e) deklaracji PIT Potrzebującego oraz osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym;;

  f) opinii z Ośrodka Pomocy Społecznej (zwanej inaczej kartą informacyjną) dotyczącej Potrzebującego;

  g) upoważnień dla Fundacji do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia pacjenta w placówkach, w których Potrzebujący pobiera leczenie;

  h) kosztorysu leczenia/rehabilitacji/operacji Potrzebującego;

  i) dane kontaktowe do lekarzy specjalistów zajmujących się Potrzebującym.


 4. Potrzebujący lub jego opiekun prawny zobowiązują się - począwszy od rozpoczęcia Zbiórki aż do upływu miesiąca po zrealizowania celu Zbiórki - do przekazywania Fundacji, co najmniej raz w tygodniu, informacji dotyczących bieżącego stanu zdrowia Potrzebującego oraz zdjęć i filmików Potrzebującego. Przekazanie zdjęć i filmików Potrzebującego, o których mowa w zdaniu poprzednim jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku Potrzebującego oraz opiekuna prawnego Potrzebującego w Serwisie oraz w ramach profili Fundacji w następujących mediach społecznościowych: Facebook, Twitter, [......●]. Przekazywane zdjęcia nie mogą zawierać wizerunków innych osób poza Potrzebującym oraz opiekunem prawnym Potrzebującego. ZMIANA WCHODZI W ŻYCIE Z DNIEM 11 MAJA 2016 r.
 
§6
Zasady wydatkowania środków zgromadzonych w ramach Zbiórki
 
 1. Wszystkie środki finansowe wpłacane za pośrednictwem Serwisu na rachunek Fundacji pozostają własnością Fundacji. Zgodnie ze Statutem Fundacji, organem uprawnionym do dysponowania tymi środkami jest zarząd Fundacji. Powyższe środki nie są własnością Potrzebującego, ani Użytkownika zgłaszającego Zbiórkę. Są one przeznaczone do dofinansowania, lub pokrycia przez Fundację celu Zbiórki określonego przez Użytkownika zgłaszającego Zbiórkę, zweryfikowanego przez Fundację stosownie do §5.2 Regulaminu.

 2. Najpóźniej na 7 dni przed planowanym przez Fundację przekazaniem środków pieniężnych na cel Zbiórki, Potrzebujący lub opiekun prawny Potrzebującego zobowiązany jest dostarczyć Fundacji oświadczenie, w którym szczegółowo wykaże środki dotychczasowe pozyskane z dodatkowych źródeł (m.in. prywatne darowizny, środki z aukcji i imprez przeprowadzonych na własną rękę, zapomogi, itp.) oraz – w przypadku gromadzenia środków na cel Zbiórki w innych fundacjach – zaświadczenie od tych fundacji o aktualnym stanie zgromadzonych środków, celu gromadzenia tych środków i zakresie udzielanej pomocy przez ostatnie 2 lata.

 3. W przypadku posiadania środków finansowych na kilku kontach lub subkontach, w różnych fundacjach lub stowarzyszeniach, Fundacja dokonuje częściowego dofinansowania kosztów celu Zbiórki, jeżeli na ten sam cel są gromadzone środki w innych organizacjach charytatywnych. Wielkość pomocy zależna jest od stosunku zgromadzonych środków na poszczególnych kontach, lub subkontach.

 4. W celu uzyskania dofinansowania lub pokrycia celu Zbiórki Potrzebujący lub opiekun prawny Potrzebującego zobowiązany jest przedstawić Fundacji odpowiednie zaświadczenie o braku możliwości refundacji kosztów leczenia, rehabilitacji, zakupu sprzętu i środków medycznych z instytucji zobowiązanych do udzielania takich świadczeń z tytułu obowiązujących przepisów prawnych (NFZ, MOPS, PFRON, PCPR, MOPR).

 5. W przypadku odmowy lub zatajenia części informacji pkt. 2-4 Fundacja ma prawo odmówić dofinansowania lub pokrycia celu Zbiórki a zgromadzone w ramach Zbiórki środki przekazać na cele statutowe lub na pomoc innym podopiecznym Fundacji, w tym innym Potrzebującym.

 6. Po zrealizowaniu celu Zbiórki, nie wykorzystane środki pieniężne zgromadzone w ramach Zbiórki przeznaczane są na cele statutowe Fundacji lub na cele innych podopiecznych Fundacji, w tym innych Potrzebujących.

 7. W przypadku śmierci Potrzebującego, lub gdy z innych przyczyn niezależnych od Użytkownika zgłaszającego Zbiórkę, w trakcie trwania Zbiórki stanie się ona bezprzedmiotowa, Fundacja przeznaczy kwotę zebraną w ramach Zbiórki w całości na realizację jej celów statutowych, w szczególności na inną Zbiórkę organizowaną w Serwisie zbliżoną do celem, o czym Fundacja zobowiązuje się powiadomić Pomagaczy za pośrednictwem Serwisu.

 
§7
Przekazywanie darowizn przez Pomagaczy
 1. Za pośrednictwem Serwisu Pomagacze mogą przekazywać na rachunek bankowy Fundacji darowizny wpierające:

  1. Zbiórki organizowane przez Fundację w ramach Serwisu;

  2. działalność statutową Fundacji (bez precyzowania celu wsparcia);

 2. Wpłaty darowizn, o których mowa w §7.1 Regulaminu, w ramach Serwisu mogą być dokonywane za pośrednictwem Serwisu Płatności, bądź przelewem na rachunek bankowy Fundacji wskazany w Serwisie; W przypadku wpłat środków pieniężnych dokonywanych na rachunek bankowy Fundacji z pominięciem Serwisu Płatności, dla zapewnienia prawidłowego przypisania wpłaty do konkretnej Zbiórki, Pomagacz zobowiązany jest wskazać tytuł płatności zgodnie z instrukcją zawartą w Serwisie.  

 3. Fundacja nie pobiera od Pomagaczy żadnej prowizji od wpłat dokonywanych w ramach Serwisu. Serwis Płatności pobiera z tytułu przeprowadzonych transakcji prowizję wyłącznie od Fundacji. Fundacja zastrzega, że w wypadku wpłat dokonywanych przelewem poza Serwisem Płatności, banki, kasy-oszczędnościowo kredytowe, lub inne podmioty za pośrednictwem których wpłata jest dokonywana mogą pobierać bezpośrednio od Pomagacza dodatkowe opłaty, lub prowizje.

 4. Suma darowizn przekazanych przez Pomagaczy na konkretną Zbiórkę jest widoczna w Serwisie przy opisie Zbiórki, przy czym suma ta jest jedynie sumą orientacyjną i może się różnić od sumy rzeczywiście przekazanych darowizn - ze względu na możliwe opóźnienia w działaniu systemu bankowego, bądź incydentalne braki odpowiedzi z systemu płatności.

 
§8
Usunięcie Profilu, wypowiedzenie i rozwiązanie umowy
 
 1. Zarejestrowany Użytkownik ma prawo zażądać od Fundacji usunięcia Profilu poprzez wysłanie wiadomości email zawierającej w treści takie żądanie na adres kontakt@ychf.pl z adresu podanego w trakcie rejestracji w Serwisie w formularzu rejestracyjnym (lub zaktualizowanego za pośrednictwem Profilu), a Fundacja ma obowiązek na takie żądanie niezwłocznie Profil usunąć.

 2. Żądanie usunięcia Profilu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o wypowiedzeniu umowy wiążącej Zarejestrowanego Użytkownika z Fundacją. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą otrzymania przez Fundację żądania, o którym mowa w ust. 1.

 3. W przypadku likwidacji przez Zarejestrowanego Użytkownika Profilu (co automatycznie powoduje usunięcie Zbiórek utworzonych z tego Profilu), lub usunięcia Zbiórki przez Zarejestrowanego Użytkownika, niewykorzystane środki pieniężne zgromadzone w ramach Zbiórki przeznaczane są na cele statutowe Fundacji lub na cele innych podopiecznych Fundacji, w tym innych Potrzebujących.

 4. Fundacja może wypowiedzieć umowę z Zarejestrowanym Użytkownikiem i usunąć jego Profil w przypadku, gdy Zarejestrowany Użytkownik naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu lub w związku z korzystaniem z Serwisu naruszy powszechnie obowiązujące przepisy prawa i pomimo uprzedniego wezwania nie zaprzestał naruszeń. W takim wypadku środki pieniężne zgromadzone w ramach Zbiórek przypisanych do Profilu Zarejestrowanego Użytkownika przeznaczane są na cele statutowe Fundacji lub na cele innych podopiecznych Fundacji, w tym innych Potrzebujących.

 5. O fakcie wypowiedzenia umowy w trybie ustępu poprzedzającego Zarejestrowany Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości email wysłanej na adres poczty elektronicznej, który Zarejestrowany Użytkownik podał w formularzu rejestracyjnym (lub zaktualizowanego za pośrednictwem Profilu).

 
§9
Reklamacje
 
 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu, a także wykonaniem usług przez Fundację.

 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres email Operatora: kontakt@ychf.org lub w formie pisemnej na adres Fundacji.

 3. Fundacja udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres email wskazany w reklamacji, lub, jeżeli reklamacja została złożona w formie pisemnej, na adres email wskazany w piśmie albo, jeżeli takiego nie podano, na adres email wskazany w formularzu rejestracyjnym (lub zaktualizowany za pośrednictwem Profilu).

 5. Fundacja informuje, że reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną przez osoby trzecie, do których dostęp związany jest z korzystaniem przez Użytkowników z Serwisu, w tym świadczonych przez Serwis Płatności, rozpatrywane są przez te osoby trzecie na zasadach i w trybie określonym w regulaminach świadczenia usług przez te osoby.  

   
   
§10
Dane osobowe
 
 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja. Przekazanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne w razie podjęcia przez Użytkownika decyzji o rejestracji w Serwisie, w zakresie w jakim jest to niezbędne do świadczenia usług przez Fundację.

 2. Dane osobowe będą wykorzystywane przez Fundację wyłącznie w celu dokonania rejestracji w Serwisie oraz w celu właściwego wykonania usługi w zgodzie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18. lipca 2002 r. (Dz.U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), w tym w celu weryfikacji prawdziwości danych Zbiórki deklarowanych przez Użytkowników, w tym także poprzez bezpośredni kontakt z Potrzebującymi, ich opiekunami prawnymi oraz osobami o których mowa w §5.3 Regulaminu.

 3. Dane osobowe przetwarzane przez Fundację obejmują: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres email i login oraz hasło, a także dane Użytkownika przekazane przez Serwis Płatności Fundacji w związku z wpłatą na rachunek Fundacji świadczeń pieniężnych za pośrednictwem Serwisu, tj. następujące dane: adres email Użytkownika. Dany adres e-mail wykorzystywany jest do przesłania drogą elektroniczną podziękowania Użytkownikowi za wsparcie podopiecznego Fundacji bądź przekazanie darowizny na cele statutowe Fundacji. Fundacja przetwarza ponadto informacje o numerach IP urządzeń, z których Użytkownicy łączą się ze stroną http://ychf.org wyłącznie na potrzeby analizowania i weryfikowania działania witryny http://ychf.org. Dane osobowe Użytkowników nie są identyfikowane z numerami IP urządzeń łączących się z witryną.

 4. Dane osobowe Użytkownika nie będą w żaden sposób dostępne dla innych Użytkowników Serwisu, poza danymi, które Zarejestrowani Użytkownicy dobrowolnie zdecydują się udostępnić zamieszczając je w opisie Zbiórki.

 5. W przypadku przekazania Fundacji przez Użytkownika danych osobowych, będą one przez niego przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do umożliwienia prawidłowego dostępu do usług oferowanych przez Fundację, w tym w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rejestracji Użytkownika oraz umożliwienia prawidłowego logowania do Serwisu.

 6. Każdy Użytkownik jest uprawniony do wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i żądania ich usunięcia.

 7. Celem poinformowania Użytkownika o sposobie, celu i innych istotnych elementach przetwarzania danych osobowych ustanawia się odrębny dokument – Polityka prywatności, znajdujący się na stronie internetowej www.ychf.org.

 8. Serwis wykorzystuje pliki cookies (pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu Użytkownika), dzięki którym możliwa jest identyfikacja go w sposób potrzebny do umożliwienia skorzystania z niektórych funkcji serwisu). Więcej informacji na temat plików cookies znajduje się w zakładce: Polityka Cookies na stronie www.ychf.org.

 
§11
Zmiany Regulaminu
 
 1. Fundacja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.

 2. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną uwidocznione w Serwisie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian.

 3. O zmianie Regulaminu Zarejestrowani Użytkownicy zostaną powiadomieni pocztą email, na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym (lub zaktualizowany za pośrednictwem Profilu), z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. W wypadku braku zgody na nowe brzmienie Regulaminu Zarejestrowany Użytkownik ma prawo zlikwidować Profil przed dniem wejścia w życie nowego brzmienia Regulaminu. W przeciwnym wypadku uznaje się, że Zarejestrowany Użytkownik akceptuje zmiany Regulaminu i wiążą one Zarejestrowanego Użytkownika od dnia wskazanego przez Fundację, jako dzień wejścia w życie zmian Regulaminu.§12
Postanowienia końcowe
 1. Regulamin obowiązuje od dnia jego ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu.

 2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Serwisu, a także w siedzibie Fundacji.

 3. Prawem właściwym jest prawo polskie, w tym w szczególności: Kodeks cywilny i Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

   


Wspierają nas
zamknij Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Nie można wyświetlić zdjęcia