Statut fundacji

Statut fundacji działającej pod nazwą Fundacja You Can Help

Rozdział 1
Postanowienia

§ 1.


Fundacja You Can Help, zwana dalej „Fundacją” została ustanowiona przez Pana Aleksandra Zatke, zwanego dalej „Fundatorem” aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Andrzeja Jana Szeredę, w Kancelarii Notarialnej, w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 19 w dniu 3 września 2015r., Repetytorium A nr 2402/2015.

§ 2.


Fundacja posiada osobowość prawną i działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Z 1991 r. nr 46, poz. 203 ze zmianami: Dz. U. z 2001 r. nr 121, poz. 769, Dz. U. z 2001 r. nr 120, poz. 1268, Dz. U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568, Dz. U. Z 2006 r. nr 167, poz. 1398) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 3.


Siedzibą Fundacji jest Łódź.

§ 4.


Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 5.


Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę.
Ministrem właściwym do sprawowania nadzoru nad Fundacją jest Minister Zdrowia.


Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji

§ 6.


Celami Fundacji są:

 1. wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz pomocy, a także na rzecz dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej;
 2. działalność charytatywna;
 3. ochrona i promocja zdrowia dla osób chorych, ich opiekunów oraz środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 4. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 5. ochrona praw kobiet i dzieci;
 6. opieka nad dziećmi i młodzieżą w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności podopiecznymi domów dziecka;
 7. wyrównywanie szans rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży ze środowisk wykluczonych;
 8. pomocy ofiarom wypadków i katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
 9. aktywizacja zawodowa bezrobotnych, wyrównywanie szans na rynku pracy oraz działalność na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy
 10. inicjowanie, organizowanie i wspieranie działalności naukowej, technicznej, oświatowej, edukacyjnej, kulturalnej, wspieranie rozwoju kultury fizycznej oraz sportu;
 11. podnoszenie świadomości społecznej w zakresie dobroczynności.
 

§7.


Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. prowadzenie działań zmierzających do gromadzenia środków finansowych poprzez zbiórki pieniędzy organizowane w sieci Internet za pośrednictwem portali społecznościowych,
 2. współpracę z mediami, władzami państwowymi i lokalnymi, organizacjami społecznymi, instytucjami edukacyjnymi oraz artystami, twórcami i przedsiębiorcami dążącymi do realizacji celów statutowych Fundacji;
 3. organizację, dofinansowanie oraz wspieranie wszelkiej działalności i na rzecz przestrzegania praw dziecka;
 4. organizację wszelkich form pomocy bezpośredniej i pośredniej, w tym pomocy organizacyjnej, materialnej oraz finansowej na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i zdrowotnej;
 5. organizację kampanii informacyjnych, promocyjnych oraz społecznych w obszarach objętych celami statutowymi Fundacji;
 6. obejmowanie patronatem i udział w przedsięwzięciach zbieżnych z celami statutowymi Fundacji;
 7. chronienie, pozyskiwanie, administrowanie, wykorzystywanie i rozporządzanie majątkiem Fundacji, w tym prawami własności intelektualnej – zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa; §8.


Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może:

 1. wspierać działalność innych instytucji, osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji;
 2. powoływać ośrodki, biura, oddziały, filie i zakłady w kraju i za granicą;
 3. przystępować do projektów i programów rządowych, pozarządowych oraz  międzynarodowych;
 4. przystępować do projektów oraz programów finansowanych z środków Unii Europejskiej opracowywać i realizować na zlecenie osób trzecich projekty unijne;
 5. przystępować do organizacji krajowych i międzynarodowych;
 6. tworzyć i przystępować do przedsięwzięć gospodarczych kulturalnych, naukowych i innych, w tym do spółek prawa cywilnego i handlowego;
 7. tworzyć i przystępować do partnerstw i konsorcjów;
 8. uczestniczyć w innych fundacjach;
 9. połączyć się z inną fundacją.


 

Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji

§ 9.


Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 40.000,00 zł. (słownie: czterdzieści tysięcy zł. 0/00 gr.) oraz środki finansowe, nieruchomości oraz ruchomości nabyte w toku jej działania.
Wyodrębnia się w majątku Fundacji kwotę 2.500,00 zł. (słownie: dwa tysiące pięćset złotych., 0/00 gr.) na działalność gospodarczą, z której dochody będą przekazywane w 90% na cele statutowe. Pozostałe 10% będzie przeznaczone na koszty związane z utrzymaniem Fundacji.
 

§ 10.


Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

 

§ 11.


Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności mogą pochodzić z:   

 1. darowizn, spadków oraz innych zapisów,   
 2. dotacji, subwencji, konkursów oraz grantów krajowych i zagranicznych,
 3. przychodów ze zbiórek, kwest i imprez publicznych,   
 4. dochodów z majątku fundacji,  
 5. odsetek bankowych, udziałów, lokat,   
 6. odpłatnej działalności statutowej,
 7. dochodów z działalności gospodarczej,  
 8. wpływów z nawiązek sądowych,  
 9. funduszy pomocowych Unii Europejskiej,
 10. sponsoringu,   
 11. innych wpływów i dochodów.

§12.


W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.


§13.


Dochody Fundacji mogą być użyte wyłącznie na realizację jej celów statutowych oraz na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej – służącej celom statutowym, a także służącej tym celom administracji Fundacji.

 

Rozdział IV
Organy Fundacji
§14.


Organami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji
 2. Zarząd Fundacji

Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.
Wynagrodzenie Prezesa i Członków Zarządu Fundacji ustala Fundator.
Nie wolno łączyć funkcji członka Rady i Zarządu Fundacji.

 

§ 14.


Rada Fundacji składa się z co najmniej 2 osób.
W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzi Fundator.
Członkowie Rady Fundacji powoływani są na czas nieokreślony, mocą uchwały Fundatora –Pana Aleksandra Zatke.
Rada Fundacji wybiera spośród siebie Przewodniczącego.
Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.

§ 15.


Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa:

 1. z chwilą złożenia rezygnacji;
 2. z chwilą śmierci;
 3. odwołania przez Fundatora.

§ 16.


Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji;
Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż jeden raz w roku kalendarzowym.
W posiedzeniach Rady może brać udział z głosem doradczym Prezes Zarządu lub upoważniony przez niego Członek Zarządu.
Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych, o ile niniejszy Statut nie przewiduje większości kwalifikowanej. W przypadku równej liczby głosów, decydujący jest głos Przewodniczącego
Dla ważności uchwał Rady wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich jej członków.
Z posiedzenia Rady sporządza się protokół obejmujący co najmniej listę obecnych na posiedzeniu, porządek obrad, podjęte uchwały i ewentualnie zgłoszone zdania odrębne.
Rada Fundacji ma prawo odwołania całego Zarządu, jak również każdego z jego członków w przypadku podjęcia przez nich działań sprzecznych z prawem lub w celu wyrządzenia szkody Fundacji. Uprawnienie to przysługuje również w odniesieniu do pierwszego Zarządu.

 

§ 17.


Rada Fundacji jest organem uchwałodawczym, opiniodawczym i nadzorczym Fundacji.
Do uprawnień rady należy w szczególności:

 1. sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością Zarządu;
 2. uchwalanie regulaminów pracy Rady i Zarządu;
 3. propagowanie celów dla których powstała Fundacja;
 4. inicjowanie kierunków działalności Fundacji;
 5. wyrażanie opinii o realizacji celów statutowych Fundacji i w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd;
 6. opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji;
 7. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności i sprawozdań finansowych Fundacji;
 8. podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji Fundacji bądź połączenia z inną Fundacją oraz przeznaczeniu majątku pozostałego po likwidacji Fundacji.


§ 18.


Zarząd Fundacji składa się z co najmniej 1 osoby, w tym Prezesa Zarządu.
Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu, a na jego wniosek także pozostałych Członków Zarządu.
Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany przez Radę Fundacji.

 

§ 19.


Członkostwo w Zarządzie wygasa:

 1. z chwilą złożenia rezygnacji;
 2. z chwilą utraty pełnej zdolności do czynności prawnych lub prawomocnego orzeczenia skutkującego zakazem sprawowania tej funkcji;
 3. z chwilą śmierci;
 4. z chwilą odwołania przez Radę Fundacji.


§ 20.


Zarząd kieruje pracami Fundacji, odpowiada za realizację jej celów i podejmuje decyzje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Fundatora.

Do obowiązków i uprawnień Zarządu i jego członków należy w szczególności:

 1. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
 2. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
 3. sporządzanie rocznych sprawozdań, w tym sprawozdań finansowych i przedkładanie ich Fundatorowi do zatwierdzenia;
 4. uchwalanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji;
 5. zarządzanie majątkiem Fundacji;
 6. przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów i przysporzeń;
 7. organizowanie działań służących realizacji celów statutowych Fundacji.


§ 21.


Prezes Zarządu zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu.
Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu.
Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
Z uwzględnieniem § 22 ust. 1 Statutu Zarząd jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.


§ 22.


Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu – jednoosobowo, lub dwóch Członków Zarządu łącznie.
Zarząd uchwałą podjętą w trybie określonym w § 21 ust. 3 może ustanowić pełnomocnika.

 

Rozdział V
Zasady prowadzenia działalności gospodarczej
 
§ 23
.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawnych.
Przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację jest:

 

18.12.Z Pozostałe drukowanie
18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku
18.20. Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji
45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmienniczych prowadzonych w wyspecjalizowanych sklepach
55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
55.30.Z Pola kempingowe i pola namiotowe
55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie
58.11.Z Wydawanie książek
58.13.Z Wydawanie gazet
58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań video i programów telewizyjnych
59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami video i programami telewizyjnymi
59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań video i programów telewizyjnych
59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
63.12.Z Działalność portali internetowych
64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne
64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów
79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny użytek
68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
69.20.Z Działalność rachunkowo – księgowa, doradztwo podatkowe
70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
73.11.Z Działalność agencji reklamowych
73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych
73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej niesklasyfikowana
77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
85.10.Z Wychowanie przedszkolne
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.52.Z pozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.59 Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
96.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

 

§ 24.


Fundacja prowadzi działalność gospodarczą według opracowywanych planów; działalność gospodarcza powinna zapewnić pełny zwrot poniesionych nakładów, a dochód z niej uzyskany przeznaczony jest na finansowanie działalności statutowej.
Składniki majątku trwałego wykorzystywane w działalności gospodarczej podlegają amortyzacji i umarzaniu wg obowiązujących zasad.
Decyzje dotyczące przedsięwzięć inwestycyjnych podejmuje Zarząd Fundacji.

 

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 25.


Zmiana Statutu Fundacji nie może polegać na zmianie celów Fundacji poprzez ich ograniczenie.
Uchwałę o zmianie Statutu podejmuje Fundator.


§ 26.


Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w przypadku wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
Uchwałę w sprawie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji kwalifikowaną większością głosów, wyznaczając jednocześnie likwidatora odrębną uchwałą.

§ 27.


Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, instytucji, której działalność odpowiada celom Fundacji, wskazanym w uchwale Rady Fundacji o likwidacji Fundacji.


§ 28.


Statut wchodzi w życie z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 
Fundator
Zarząd Fundacji

DO POBRANIA
Wspierają nas
zamknij Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Nie można wyświetlić zdjęcia